08 01 02 03 04 05 06 07

Zápis k povinné školní docházce

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022

Změna organizace zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022

V souladu s metodickými pokyny MŠMT, č. j. MSMT-6651/2021-1, se mění způsob organizace zápisu do 1. ročníku základní školy jako součásti Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, následujícím způsobem.

Zápis proběhne ve dnech 1. 4. 2021 - 16. 4. 2021

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonný zástupce dítěte doručí škole ve výše uvedeném termínu přihlášku dítěte k zápisu k povinné školní docházce, případně žádost o odklad povinné školní docházky doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, a to některým z následujících způsobů.

1. do datové schránky školy (ieegh5c),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

3. poštou na adresu Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, Tyršova 609, Konice, 79852 (rozhodující je datum podání na poštu),

4. osobně. Osobní podání žádosti bude možné v období  1. 4. 2021 - 16. 4. 2021 v pracovní dny v době od 7.30 do 12.00 hodin. Příjem žádostí bude organizován s ohledem na aktuální hygienické požadavky.

Kritéria přijetí k povinné školní docházce se nemění.

V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou k povinné školní docházce v Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvková organizace, přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace, a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy. V případě zájmu zákonných zástupců budou přijaty i děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace.

Zákonní zástupci, kteří mají zájem o docházku dítěte do školní družiny, mohou podat přihlášku do družiny současně s přihláškou k zápisu.

 

Formulář žádosti o přijetí k povinné školní docházce - ZDE

Formulář žádosti o odklad - ZDE

Formulář žádosti o přijetí do školní družiny - ZDE


 

Právní rámec zápisu k povinné školní docházce

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Organizace a průběh zápisu jvychází z vyhlášky č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující stanovisko školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od ledna do konce června je doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce (§ 36 odst. 3 školského zákona).

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4  školského zákona (t. j. v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku) , odloží ředitel školy začátek školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (§ 37 odst. 1 školského zákona).

žZákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (§ 36 odst. 4 školského zákona).

Kriteria přijetí k povinné školní docházce

V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou k povinné školní docházce v Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvková organizace, přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace, a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy.

V případě zájmu zákonných zástupců budou přijaty i děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace.

Organizace zápisu

Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v pavilonu B Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace, ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 13.00 do 17.00 hodin a v pátek 9. 4. 2021 od 13.00 do 17.00 hodin.

K zápisu prosím vezměte občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, vezměte k zápisu rovněž doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vlastní zápis bude probíhat formou rozhovoru dítěte s učitelkou. Rozhovor bude trvat nejvýše 20 minut a bude zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

V případě, že zvažujete podání žádosti o odklad povinné školní docházky, zajistěte si  v dostatečném předstihu termín pro vyšetření ve školském poradenském zařízení a u odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Lhůta k vydání rozhodnutí  

Podle § 71 odst.1 správního řádu rozhoduje ředitel školy bez zbytečného odkladu. V případě, že toto nemůže dodržet, je povinen v souladu § 71 odst.1 správního řádu vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

 

Odvolání

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podáva u Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace,  a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

 Desatero pro rodiče

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do  základní školy. Materiál vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe. (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku)

Desatero pro rodiče - zde

 

 

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS