08 01 02 03 04 05 06 07

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN) bude od 12. 4. 2021 výuka probíhat následovně:

 1. stupeň ZŠ - rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech)

2. stupeň ZŠ a gymnázium – povinná distanční výuka

 Rozpis rotační výuky 1. stupně:

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

12. 4. – 16. 4. 2021 – prezenční výuka

19. 4. – 23. 4. 2021 – distanční výuka

 

1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 4.C a 5.B

12. 4. – 16. 4. 2021 – distanční výuka

19. 4. – 23. 4. 2021 – prezenční výuka

Informace k přihlašování oběda

Žáci, kteří platí stravu bezhotovostně, budou přihlášeni automaticky. V pondělí ráno proběhne kontrola, zda jsou všechny přihlášené děti ve škole. V případě, že platíte obědy  v hotovosti, kontaktujte prosím vedoucí ŠJ.

 

Školní družina

Školní družina bude od 12. 4. 2021 do odvolání v provozu pouze pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky.

Výjimku tvoří děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému navštěvující 1. stupeň konické základní školy. Těmto dětem je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Výjimka se vztahuje na následující vybrané profese:

Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.                     

Příslušnost k vybraným profesím je nutno doložit potvrzením zaměstnavatele.

 Vzhledem k nutnosti dodržet požadavek na homogenitu skupin žáků jedné třídy v jednom oddělení školní družiny, formulovaný v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, není z personálních důvodů možné, aby byl obnoven provoz školní družiny v plném rozsahu.

Z výše uvedeného důvodu nebude od 12. 4. do odvolání v provozu ranní družina.

V souladu se školním řádem bude žákům umožněn vstup do budovy školy od 7.15. Do začátku vyučování mohou žáci pobývat ve své třídě.

Testování žáků

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021( MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN) se povolené prezenční výuky může zúčastnit pouze žák, který

 a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

 b) podstoupil ve stanovené frekvenci stanovené vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li dále stanoveno jinak.

 Podmínka podle písm. b) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že

 a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

 b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo

 c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 Povinnost testování se nevztahuje na případné individuální konzultace (1 žák – 1 učitel).

 Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

 Žák nemůže být k účasti na testování nucen a neúčast na testování nebude ze strany školy jakkoli sankcionována. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování a zákonný zástupce důvod absence písemně doloží v souladu se školním řádem, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

 K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. U testování bude vždy přítomen pedagogický pracovník školy.

V případě testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).

Testování žáků, bude probíhat pravidelně 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Testování žáků se bude provádět bezprostředně po příchodu do školy (před vyučováním nebo první hodinu).

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti.

 K testování má škola obdržet testy Singclean. Instruktážní video je k dispozici na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole .

 Postup v případě pozitivního výsledku testu

 V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb.

 Ochrana dýchacích cest

Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

 

Mimořádné opatření  Ministerstva  zdravotnictví - testování žáků - ZDE  

Přehled návazných postupů antigenního testování - ZDE                  

Dokument MŠMT - Plán otevírání škol a režimových opatření - ZDE

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS