Přijímací řízení

Přijímací řízení ke studiu na osmiletém gymnáziu na školní rok 2021/2022

Ředitelka Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace, oznamuje, že přijímací řízení na školní rok 2021/2022 se bude konat v oboru vzdělání (kód, název): 79-41-K/81 Gymnázium; délka studia: 8 r.; studium denní.

I. Přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia 

Ve školním roce 2021/2022 bude v 1. ročníku osmiletého gymnázia otevřena 1 třída s maximálně 30 žáky.

Uchazeč o studium bude konat jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná zkouška se koná formou jednotných písemných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech. V 1. stanoveném termínu koná uchazeč jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce jako první, ve 2. stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako druhé. Pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí.

Změna termínů jednotné přijímací zkoušky 

Dne 10. 3. 2021 MŠMT určilo nové termíny jednotné přijímací zkoušky

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky  pro nižší stupeň osmiletého gymnázia na 5. května 2021
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky ▪ pro nižší stupeň osmiletého gymnázia na 6. května 2021
1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky  pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.


MŠMT sděluje, že další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

TESTOVÁNÍ NA SARS-CoV-2

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  ze dne 6.4. 2021 (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN - ZDE)  je možná osobní přítomnost uchazeče o střední vzdělání na  přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden vposledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč nepředloží doklad podle výše uvedeného, škola mu účast napřijímací zkoušce neumožní.

Žáci 5. ročníku,  kteří navštěvují Základní školu a gymnázium města Konice, příspěvkovou organizaci, mohou u přijímacích zkoušek uplatnit potvrzení z pravidelného testování provedeného v pondělí dne 3.5.2021. Potvrzení si žák vyžádá u své třídní učitelky.

Termíny jednotné přijímací zkoušky 

První kolo přijímacího řízení pro obor osmileté gymnázium

1. řádný termín: středa 14. dubna 2021 (ve škole uvedené na přihlášce na 1.místě)

2. řádný termín: .čtvrtek 15. dubna 2021 (ve škole uvedené na přihlášce na 2.místě)

Náhradní termíny

1. termín:  středa 12. května 2021

2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zákonný zástupce žáka podává přihlášku potvrzenou základní školou do 1. března 2021 , a to ředitelce Základní školy a gymnázia Konice, příspěvkové organizace. Přihláška musí být podepsána uchazečem a zákonným zástupcem. V přihlášce musí být vyznačen zvolený termín konání zkoušky. Není požadováno lékařské potvrzení. Na přihlášku se uvádí klasifikace ze 4. a 5. ročníku základní školy, známky za 2. pololetí školního roku 2019/2020 však nejsou součástí hodnocení v přijímacím řízení. Přihláška ke studiu - zde

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přikládá k přihlášce originál doporučení školského poradenského zařízení, které je mu vydáno na základě jeho žádosti. Doporučení odevzdává spolu s přihláškou nejpozději 1. března 2021.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem ( par. 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů na internetových stránkách školy a na informační tabuli ve škole. Výsledky budou uvedeny anonymně pod registračním číslem uchazeče. Zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitelka doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává u Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace,  a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a gymnázium města Konice, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem.

Přípravné semináře k přijímací zkoušce určené pro uchazeče z jiných základních škol se v letošním roce neuskuteční.

Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté  - ZDE

 

II. Přijímací řízení do vyššího ročníku osmiletého gymnázia 

Podle par. 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitel školy přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

Do  tříd nižšího gymnázia na školní rok 2021/2022 noví žáci  přijímáni nebudou. Do kvinty budou přijati max. 3  žáci. Počet žáků přijímaných  do vyšších ročníků gymnázia může být v případě dodatečně uvolněných míst ve třídách navýšen.

Přihlášky se podávají v prvním kole do 1. března 2021, a to ředitelce Základní školy a gymnázia Konice, příspěvkové organizace. Přihláška ke studiu - zde

Uchazeči o přijetí do vyššího ročníku nevykonávají jednotnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušku zadává škola formou písemných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném odpovídajícím Rámcovým vzdělávacím programem. Přijati budou uchazeči, kteří získají nejvyšší počet bodů.

V případě, že počet všech uchazečů bude stejný jako počet volných míst  nebo menší, budou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek za podmínky, že jejich průměr známek na vysvědčení v 1. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nebude vyšší než 1,3.

Lhůta k vydání rozhodnutí  

Podle § 71 odst.1 správního řádu rozhoduje ředitel školy bez zbytečného odkladu. V případě, že toto nemůže dodržet, je povinen v souladu § 71 odst.1 správního řádu vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Odvolání proti rozhodnutí v přijímacím řízení do vyššího ročníku gymnázia

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace,  a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Právní  předpisy týkající se přijímacího řízení
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na www.mvcr.cz (dále jen „správní řád“).
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

                                                                              


 

 

 

Školní jídelna

Jídelníček

ico sm pdf Aktuální jídelníček (PDF)

Pro rodiče

ico sm pdf Přihláška ke stravování (PDF)

ico sm pdf Základní informace o provozu školní jídelny (PDF)

Kontakt

Kontakt: 582 302 672, 739 672 093

Vzorové porce

ico sm pdf Přehled vzorových porcí je ZDE (PDF)

Provozní řád Školní jídelny ZŠ a G Konice

ico sm pdf Vnitřní řád školní jídelny (PDF)

 

Pedagogický sbor

 

Jméno Telefon e-mail
Baďurová Gabriela, Mgr. 582 302 693 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bečička Marek, Ing. 582 302 685 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Benešová Petra, Mgr. 582 302 677 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Březinová Eva   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Coufalová Květoslava, Mgr. 582 302 694 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Demlová Ludmila 582 302 671 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dostálová Pavla, Mgr. 582 302 691 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Drešrová Lada, Mgr. 582 302 691 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dvořáková Svatava, Mgr. 582 302 680 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ebner Zdeněk, Mgr. 582 302 671 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ebnerová Eva, Mgr. 582 302 679 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Fojt Bronislav, Mgr. 582 302 692 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Grenová Naděžda, Mgr. 582 302 693 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Grulichová Lenka, Mgr.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Gutová Diana 582 302 676 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Janečková Petra, Mgr. 582 302 696 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kolářová Martina, Mgr. 582 302 693 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kolodinová Věra, Mgr. 582 302 680 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Komínková Lenka, Mgr. 582 302 691 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kopečná-Nedomanská Ludmila, Mgr. 582 302 692 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kopečná Radka, Mgr. 582 302 695 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Krampolová Ludmila 582 302 680 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kubíčková Dagmar, PhDr. 582 302 693 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kýrová Marcela, Mgr. 582 302 680 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Nedbal Jaroslav, Mgr. 582 302 681 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Nemcová Růžičková Karoline, Mgr. 582 302 675 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Novotná Jiřina, Mgr. 582 302 681  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Novotný Miroslav, Mgr. 582 302 682 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obr Tomáš 582 302 684 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obrusníková Eva, Mgr. 582 302 670 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oklešťková Pavlína, Mgr. 582 302 679 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Papoušková Jana, Mgr. 582 302 680 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pavlíčková Koubová Hana, Mgr. 582 302 679 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Podhorný Karel, Mgr. 582 302 692 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pospíšilová Stanislava, Mgr. 582 302 696 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Procházková Eva, Mgr. 582 302 685 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Rouš Dvořáková Anežka, Mgr. 582 302 675 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Rozsívalová Petra, Mgr. 582 302 679  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vařeková Helena, Mgr. - MD 582 302 677  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sedláčková Hana, Mgr. 582 302 675 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Schön Jaromír, Mgr. 582 302 696 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Skácelová Eva 582 302 684 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Slavíček Radim, Mgr. 582 302 692 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Smičková Eva, Mgr. 582 302 676 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Svatoňová Hana, Mgr. 582 302 684 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vařeková Sylvie, Mgr. 582 302 671 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vlčková Šárka, Bc. 582 302 684 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vejvodová Květoslava, Mgr. 582 302 691 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vlková Eva, Mgr. 582 302 680 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vrbová Leona, Mgr. 582 302 685 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vychodilová Veronika, Mgr. 582 302 695 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zapletalová Kateřina, Ing., Mgr. 582 302 691 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zatloukalová Blanka, Mgr. - MD 582 302 695 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zbořilová Kristýna, Bc. - MD 582 302 684 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zbořilová Zdena, Mgr. 582 302 691 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zbožínková Veronika, Mgr.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zrostlíková Eva, Bc. 582 302 684  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Maturitní zkoušky

Změny v konání maturitních zkoušek oznámené  15.3.2021

 • opatření obecné povahy MŠMT ze dne 15. 3. 2021, č. j.  MSMT-3267/2021-3 - ZDE
 • posunute zkusebni schema jaro 2021 - ZDE

Změny v konání maturitních zkoušek oznámené  10.3.2021 - ZDE

Změny v konání maturitních zkoušek určené opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 29. 1. 2021 (č. j.: MSMT-3267/2021-1)

Společná část maturitní zkoušky

Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.

 Konkrétně

— u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut,

— u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence),

— u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 120 minut na 135 minut.

Nově se stanoví také mimořádný termín DT pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 a z důvodu karantény/nemoci COVID-19 se nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT do 10. května 2021, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ, nebo— DT v řádném termínu nevykonali úspěšně a zároveň se jedná o žáky, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci za podmínek a v rozsahu stanoveném níže. Žák se přihlásí ke konání neúspěšně vykonaného DT po zpřístupnění výsledků CZVV školám, nejpozději do 18. května 2021, k žádosti přiloží řediteli školy potvrzení o vykonání nařízené pracovní povinnosti nebo potvrzení ze zařízení poskytujícího zdravotnické či sociální služby obsahující rozsah odpracovaných hodin. Pro tyto žáky je mimořádný termín z povahy věci opravným termínem, a platí tak pouze pro povinné zkoušky společné části MZ.

Mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období. K mimořádnému termínu bude žák přihlášen na základě prokazatelné přihlášky řediteli školy. Za prokazatelný způsob může být po dohodě s ředitelem školy považována i e-mailová komunikace bez zaručeného elektronického podpisu.

Termíny podání žádosti o přezkoumání DT konaného v mimořádném termínu dle § 82 školského zákona budou upraveny na „20 dnů od zpřístupnění výsledků didaktických testů CZVV školám“. Termíny podání žádostí o přezkoumání DT konaného v řádném termínu se nemění.

Mimořádný termín se bude konat ve spádových školách určených CZVV ve spolupráci s krajskými úřady. Tisk a distribuci zkušební dokumentace zajistí CZVV.

 

Profilová část maturitní zkoušky

 Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

 Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky.  Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 29. 1. 2021 (č. j.: MSMT-3267/2021-1) - ZDE

Kromě vynechání písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nedochází v návaznosti na výše uvedený dokument k žádným změnám v obsahu profilových maturitních zkoušek konaných v Základní škole a gymnáziu města Konice, příspevkové organizaci .

ico pdfMaturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 - informace

 Společná část maturitní zkoušky

Sdělení MŠMT k termínům konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

 

Profilová část maturitní zkoušky

 ico pdfŠkolní seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku z jazyka českého

ico pdfMaturitní témata - Ch

ico pdfMaturitní témata - ZSV

ico pdfMaturitní témata - M

ico pdfMaturitní témata - DG

ico pdfMaturitní témata - D

ico pdfMaturitní témata - DU

ico pdfMaturitní témata - Bi

ico pdfMaturitní témata - Z

ico pdfMaturitní témata - A

ico pdfMaturitní témata - N

ico pdfMaturitní témata - F

 

Legislativní rámec maturitní zkoušky tvoří §77 - §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 177/2009 Sb. (aktuální znění na webu novamaturita.cz).

Další informace o společné části maturitních zkoušek: https://maturita.cermat.cz/

 

Organizace školy

 

Ředitelka školy:

Eva Obrusníková, Mgr.
tel.: 582 302 670
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Zástupci ředitele školy:

pro 2. stupeň ZŠ, zástupce statutárního orgánu:
Miroslav Novotný, Mgr.
tel.: 582 302 682
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pro 1. stupeň ZŠ:
Květoslava Coufalová, Mgr.
tel.: 582 302 694
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     

Výchovný poradce pro ZŠ:

Petra Benešová, Mgr.
tel: 582 302 677
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Metodik prevence:

Helena Vařeková, Mgr. - RD
tel: 582 302 677
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
    Věra Kolodinová, Mgr.
tel: 582 302 680
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Koordinátor EVVO
Marcela Kýrová, Mgr.
tel: 582 302 691
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Eva Ebnerová, Mgr.
tel: 582 302 679
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     
Ekonomka:

tel: 582 302 673
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Metodik ICT:

Stanislava Pospíšilová, Mgr.
tel: 582 302 696
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Miroslav Novotný, Mgr.
tel.: 582 302 682
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
 

Vedoucí školní stravovny:

tel: 582 302 672

  Školník - vedoucí správních zaměstnanců:

tel: 582 302 683

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Konicko, IČ: 71228527, se sídlem Masarykovo Náměstí 27, 798 52 Konice.
Odpovědná osoba: Mgr. Ladislav Bílý, tel.: 602 369 852, e-mail: ladislav.bilybt@gmail.com

Organizace školního roku 2020/21

Organizace školního roku a časový plán hlavních úkolů a aktivit  na školní rok 2020/2021

Pedagogické rady:

26. 8., 27. 8., 28.8. , 31.8.2020

23. 11. 2019 (pondělí)

25. 1. 2021 (pondělí)

12. 4. 2021 (pondělí)

23. 6. 2021 (středa)

Členská schůze a shromáždění delegátů Sdružení přátel Základní školy a gymnázia města Konice, třídní schůzky: 15. 10. 2021 (čtvrtek)

v souladu s usnesením vlády České republiky č. 958 ze dne 30. září 2020 se třídní schůzky a členská schůze SRPŠ nemohou uskutečnit v původně plánovaném termínu. O novém termínu, který bude zvolen v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci, budeme zákonné zástupce informovat na webových stránkách  školy a prostřednictvím žákovských knížek.

Dny otevřených dveří pro zákonné zástupce žáků školy:

3. 12. 2020 (čtvrtek)

22. 4. 2020 (čtvrtek)

Individuální podávání informací zákonným zástupcům žáků – průběžně během celého školního roku (po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě s vyučujícím).

Organizace školního roku a prázdniny

Začátek období školního vyučování: 1. září 2020

Ukončení 1.pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Ukončení 2.pololetí: středa 30. června 2021

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: 15. 2. - 21. 2. 2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021

Hlavní prázdniny: od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Plán hlavních akcí a aktivit

Realizace níže uvedených i případných dalších akcí závisí na aktuální epidemiologické situaci.

Kurz plavání: 2. a 3. ročník ZŠ – každá třída 20 hodin

Gaudeamus Roadshow Česko 2020 - Olomouc - 7. 10. 2020, 9:00 – 15:00, BEA Centrum Olomouc

Lyžařský kurz: 3.1.2021 - 8.1.2021 - Velká Rača

Maturitní ples: sobota 6. 2. 2021

Letní sportovní kurz septimy: červen 2021, Veselí nad Lužnicí, kemp Krkavec

Zápis do 1.ročníku: čtvrtek 8. 4. a pátek 9. 4. 2021 – od 13.00 do 17.00 hod

Přijímací zkoušky na G a SŠ:

Podání přihlášek - do 1. 3. 2021 (při talentových zkouškách do konce listopadu)

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory vzdělání:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021, 2. termín: úterý 13. dubna 2021

Osmileté gymnázium: 1. termín: středa 14. dubna 2021, 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na dny: 1. termín: středa 12. května 2021 2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Poradenské odpoledne pro zákonné zástupce vycházejících žáků ZŠ: listopad 2020

Stanovení kritérií přijetí na gymnázium jako součásti Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace– do konce ledna (zveřejnění ve škole a na webových stránkách školy) – jednotné zkoušky z ČJL a z M se budou podílet na hodnocení uchazeče nejméně 60%;

Maturitní zkoušky:

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ: do konce září 2020

Přihlášky k MZ pro jarní období – do 1. 12. 2020

Společná část - didaktické testy: Od pondělí 3. května2021 do pátku 7. května 2021

Profilová část : 25. 5. - 28. 5. 2021 1.6.2021 - 4.6.2021

Další upřesnění po vydání odpovídajících právních předpisů.

 

Dokumenty

Aktuální školní rok

ico sm pdf  Učební plány 2020/2021 - 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ, nižší gymnázium, vyšší gymnázium

ico sm pdf  Školní řád

ico sm pdf  Výroční zpráva školy za školní rok 2019/2020

ico sm pdf Preventivní program

ico sm pdf  Dopis rodičům na téma šikana a bezpečný internet

ico sm pdf  Program proti šikaně

ico sm pdf  Program proti šikaně - příloha

ico sm pdf  Řád školní družiny

ico sm pdf  Řád školního klubu

Dlouhodobé

ico sm pdf  Koncepce rozvoje školy - 2017, 2014

ico sm pdf  Organizační řád školy

ico sm pdf  ŠVP - základní škola (platný od 1. 9. 2017) Dodatek č.1 , Dodatek č. 2  , Dodatek č.3

ico sm pdf  ŠVP - základní škola (platný od 1. 9. 2018) Dodatek č.1 , Dodatek č. 2, Dodatek č.3

ico sm pdf  ŠVP - nižší gymnázium (platný od 1. 9. 2017) Dodatek č. 1, Dodatek č.2

ico sm pdf  ŠVP - nižší gymnázium (platný od 1. 9. 2018) Dodatek č. 1, Dodatek č.2

ico sm pdf  ŠVP - vyšší gymnázium - Dodatek č.1, Dodatek č.2

ico sm pdf  ŠVP - školní družina a školní klub - Dodatekč.1

ico sm pdf  Zřizovací listina

ico sm pdf  Směrnice školy pro ochranu osobních údajů

ico sm pdf  Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

ico sm pdf  Směrnice pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení

ico sm pdf Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

ico sm pdf  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Inspekční zprávy - dostupné z Registru inspekčních zpráv na webu ČŠI

Rozpočet

ico sm pdf  Rozpočet na rok 2018

ico sm pdf  Střednědobý výhled na roky 2019 a 2020

ico sm pdf Rozpočet na rok 2019

ico sm pdf Rozpočet na rok 2019 - úprava k 15.3. 2019

ico sm pdf Střednědobý výhled na roky 2020 a 2021

ico sm pdf Rozpočet na rok 2020

ico sm pdf Střednědobý výhled na roky 2021 a 2022

ico sm pdf Rozpočet na rok 2021

ico sm pdf Střednědobý výhled na roky 2022 a 2023

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů podle kterých škola jedná a rozhoduje

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů,

Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

Microsoft Teams

Microsoft Teams - rychlý návod pro žáky a rodiče

Software Teams je součást balíku MS Office 365 a slouží pro jednu z možností realizace distanční výuky na naší škole.

Jak se dostanu k Teams?

Jsou tři možnosti:

 • Teams si spustíte jako webovou aplikaci na adrese https://teams.microsoft.com
  Pokud chcete používat webovou aplikaci, musíte používat prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge.
 • Stáhnete a nainstalujete si desktopovou aplikaci Teams (do počítače).
 • Stáhnete a nainstalujete si mobilní aplikaci - do mobilu či tabletu.

Stažení aplikace (pro počítač i mobilní zařízení) je k dispozici na stránce https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

V případě mobilní aplikace je nejjednodušší cesta k instalaci pomocí GooglePlay (Android), popř. AppStore (iOS) .

Pozn.: Obecně je doporučováno upřednostnit nainstalovanou aplikaci před webovou aplikací. Nicméně při použití předepsaného prohlížeče by ani s webovou aplikací neměly být problémy.

Ať už zvolíte jakoukoliv z výše uvedených možností jak se dostat do Teams, budete potřebovat přihlašovací údaje - uživatelské jméno a heslo. Tyto náležitosti vám budou sděleny - nejčastěji ve zprávě Komens (přes aplikaci Bakaláři), popř. individuálně jinak.

Pozn.: Přihlašovací údaje nejsou totožné s přihlašovacími údaji do aplikace Bakaláři (elektronické ŽK).

Co dělat, když zapomenu heslo?

V případě, že zapomenete heslo, nemůžete si jej sami obnovit (z technicko administrativních důvodů), i když obnovení je v přihlašovacím okně nabízeno. V těchto případech kontaktujte správce systému:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ať již obdržíte heslo jako prvotní nebo později (v případě zapomenutí), vždy jde o heslo jednorázové => Po jeho zadání bude systémem vyžadována změna hesla a vy si nastavíte svoje vlastní heslo. Nové heslo musí splňovat požadavky na složitost - minimální délka: 8 znaků, výskyt znaků: alespoň 1 velké písmeno, alespoň 1 malé písmeno, alespoň 1 číslice.

Co mě čeká v Teams?

Teams z pohledu žáka:

Teams - online výuka snadno a rychle:

Zájmové kroužky

 

Zájmové kroužky na 1. stupni ZŠ  2019/2020

Kroužek Vedoucí Třídy / ročník Doba
Rukodělný Drešrová Lada 1. - 2. Út 12:45 - 13:45
Čtenářský klub Dostálová Pavla 4. Út 12:30 - 14:00
Čtenářský klub Zbožínková Veronika 4. Pá 14:15 - 15:45
Badatelský klub Vrbová Leona 3. Út 12:30 - 14:00
Čt 12:30 - 14:00
Zajímavá matematika Rozsívalová Petra 5. Út 13:30 - 14:30
St 13:30 - 14:30
Zajímavá čeština Fojt Bronislav 5. od 4.prosince Pá 12:30 - 13:30

Doučování

Vedoucí  Ročník  Den  Od - do 
 Kýrová Marcela  4.  středa  12:30 - 13:30
 Zbořilová Zdeňka  3.  středa  12:30 - 13:30
 Kolodinová Věra  1.  středa  11:40 - 12:40


Zájmové a doučovací kroužky na 2. stupni ZŠ a na gymnáziu ve školním roce 2020/2021

Kroužek Vedoucí Třídy / ročník Doba
Keramika Kolářová Martina 2. stupeň St 13.30 - 14.15
Orientační běh Smičková Eva
Ebnerová Eva
1. a 2. stupeň ZŠ, NG, VG St 15:30 - 17:00
Sportovní -odbíjená, florbal Bečička Marek sexta Pá 13:20 - 14.25
Španělský jazyk Grenová Naděžda kvarta, kvinta Út 13:30 - 14.05
Anglický jazyk - doučování Benešová Petra  tercie Út 13:30 - 14:30
Příprava z českého jazyka na přij. zkoušky na SŠ Nedbal Jaroslav 9.A Po 13:30 - 14:30
Příprava z matematiky na přij. zkoušky na SŠ Rozsívalová Petra 9.A Po 13:30 - 14:30
Konzultace z M Pospíšilová Stanislava tercie Út 12:20 - 13:20
Klub zábavné logiky a deskových her Rozsívalová Petra 7.A Čt 12:45 - 14:15
Jóga Pavlíčková Koubová Hana 2.stupeň Po 14:10 - 14:55
Čtenářský klub Pavlíčková Koubová Hana 2.stupeň Čt 12:45 - 14:15
Anglický jazyk - doučování Zbožínková Veronika sekunda Po 14:00 - 15:00
Anglický jazyk - doučování Zbožínková Veronika 7.B St 14:00 - 15:00
Fyzika  - doučování Bečička Marek 8.B St 13:25 -14:25
Fyzika  - doučování Bečička Marek 9 A. Út 15.00 - 16.00
Chemický kroužek Schön Jaromír kvarta, kvinta Čt 13:30 - 15:00

 

 

Úspěšnost absolventů gymnázia v přijetí na VŠ či VOŠ

 

Absolventi 2020

VUT Brno, Fak. strojního inženýrství,    Základy strojního inženýrství
Masarykova univerzita, Brno,  Fakulta sociálních studií,  Psychologie + Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Univerzita Palackého, Olomouc,  Pedagogická fakulta,  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Masarykova univerzita, Brno, Ekonomicko-správní fak.,   Hospodářská politika
Univerzita Palackého, Olomouc, Cyrilometodějská teologická fak.,  Etika a kultura v mediální komunikaci
Univerzita Palackého, Olomouc,  Přírodovědecká fak., Biologie-zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Univerzita Palackého, Olomouc,  Pedagogická fak., Speciální pedagogika - intervence
Univerzita Palackého, Olomouc,  Přírodovědecká fak., Geografie – výchova ke zdraví
VUT, Brno,    Fak. stavební,  Architektura pozemních staveb
Univerzita Palackého, Olomouc + VOŠ sociální Caritas, Olomouc    Cyrilometodějská teologická fak.,  Sociální práce
 - souběžné studium na obou školách
Vysoká škola báňská, Ostrava,  Fak. strojní, Strojírenství
Univerzita Palackého, Olomouc,  Filozofická fak., Historické vědy
Univerzita Palackého, Olomouc, Přírodovědecká fak., Geografie
Masarykova univerzita, Brno,  Lékařská fakulta,    Fyzioterapie
Univerzita Palackého, Olomouc,   Přírodovědecká fak., Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví
Univerzita Palackého, Olomouc, Přírodovědecká fak.,  Molekulární a buněčná biologie
Masarykova univerzita, Brno,  Ekonomicko-správní fak., Regionální rozvoj a cestovní ruch
Masarykova univerzita, Brno, Fak. sportovních studií,  Fyzioterapie
Masarykova univerzita, Brno, Ekonomicko-správní fak.,  Finance

 Absolventi 2019

 • UP Olomouc – učitelství matematika-chemie
 • UP Olomouc, Přírodověd. Fakulta, molekulární a buněčná biologie
 • Farmaceutická fakulta VFU Brno
 • UP Olomouc, Právnická fakulta
 • VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-technologická, syntéza a výroba léčiv
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – ekologie a ochrana životního prostředí
 • VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta – podniková ekonomie
 • UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury – tělesná výchova, zeměpis
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – matematika a její aplikace
 • VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta – podniková ekonomie
 • Masarykova univerzita Brno – čínská studia
 • Masarykova univerzita Brno, Pedagog. Fakulta, speciální pedagogika
 • VOŠ hotelnictví a turismu Uničov, gastronomie a hotelnictví
 • VUT Brno - architektura
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta - geoinformatika
 • UP Olomouc, Filozofická fakulta – ekonomicko-manažerská studia
 • VUT Brno – stavební inženýrství
 • Univerzita Pardubice, Fakulta Ekonomicko-správní – obchodní inspekce
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
 • UP Olomouc, Právnická fakulta – právo ve veřejné správě
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – aplikovaná statistika
 • Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenských technologií
 • Ostravská univerzita, Lékařská fakulta - fyzioterapie
 • Ostravská univerzita, Lékařská fakulta - ergoterapie

Absolventi 2018

V přijímacím řízení na VŠ  byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

 • Univerzita Karlova Praha: 1.lékařská fakulta (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství) - 2 studenti
  • Matematicko - fyzikální fakulta (Obecná matematika)
 • Vysoké učení technické Brno:
  • Fakulta strojního inženýrství (Základy strojního inženýrství) - 2 studenti
  • Chemická fakulta (Chemie a vlastnosti materiálů)
  • Chemická fakulta (Spotřební chemie)
  • Stavební fakulta
 • Masarykova Univerzita Brno:
  • Pedagogická fakulta (Učitelství pro MŠ)
  • Pedagogická fakulta (Anglický jazyk a Dějepis se zaměřením na vzdělávání)
 • Mendelova Univerzita Brno:
  • Agronomická fakulta (Zootechnik)
  • Lesnická fakulta (Stavby na bázi dřeva)
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Univerzita Palackého Olomouc:
  • Přírodovědecká fakulta (Geoinformatika) 2 studenti,
  • Přírodovědecká   fakulta (Ekologie a ochrana životního prostředí)
  • Přírodovědecká fakulta (Matematika a její aplikace) 2 studenti
  • Přírodovědecká fakulta (Regionální geografie)
  • Filozofická fakulta (Psychologie)
  • Filozofická fakulta (Žurnalistika + Portugalská filologie)
  • Pedagogická fakulta (Učitelství ZSV, AJ - 2 studenti)
  • Pedagogická fakulta (Učitelství ZSV a Z)
  • Pedagogická fakulta (Biologie a AJ se zaměřením na vzdělávání)                                            
  • Fakulta tělesné kultury (Zdravotnický záchranář)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta ekonomiky a managementu

 

Absolventi 2017

V přijímacím řízení na VŠ nebo VOŠ byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

 • Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta – Biologie, geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
 • Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta - Český jazyk,literatura a estetika
 • ČVUT Praha, Fakulta stavební - Architektura a stavitelství
 • Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta - Učitelství pro 2. stupeň AJ - HV
 • Northumbria university newcastle - Architecture
 • Univerzita Palackého Olomouc - Fakulta zdravotnických věd – Porodní asistentka
 • Univerzita Palackého Olomouc - Fakulta tělesné výchovy a sportu - Fizioterapeut
 • Univerzita Palackého Olomouc - Filozofická fakulta – Psychologie
 • Univerzita Palackého Olomouc - Filozofická fakulta - Dějiny výtvarného umění
 • Univerzita Palackého Olomouc - Pedagogická fakulta - Učitelství pro mateřské školy
 • Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojního inženýrství – Základy strojního inženýrství
 • Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenských technologií – Zbraně a munice
 • Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta - Technologie potravin 2x
 • Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta - Zootechnika
 • Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta – Učitelství Bi - Ch
 • Univerzita Palackého Olomouc – Pedagogická fakulta – Anglický jazyk se zaměením na vzdělávání
 • Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta – Psychologie
 • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta - Učiteství pro 1. stupeň
 • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta - Hudební výchova a občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
 • Ostravská univerzita, Filozofická fakulta - Český jazyk
 • Vysoká škola logistiky Přerov, obor Logistika cestovního ruchu
 • VOŠ sociálně správní Praha
 • VOŠ publicistiky Praha
 • Konzervatoř - opervní zpěv
 • Konzervatoř - dechové nástroje

Absolventi 2016

V přijímacím řízení na VŠ nebo VOŠ byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

 • Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta – zubní lékařství
 • Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta - Všeobecné lékařství
 • Univerzita Karlova v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta - Farmacie
 • Univerzita Palackého olomouc, Fakulta zdravotnických věd - Porodní asistentka
 • Univerzita Palackého olomouc, Fakulta zdravotnických věd - Radiologický asistent
 • Univerzita Palackého olomouc, Přírodovědecká fakulta - Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví
 • Univerzita Palackého olomouc, Přírodovědecká fakulta - Chemie pro víceoborové studium - Biologie
 • Univerzita Palackého olomouc, Přírodovědecká fakulta - Biologie a ekologie
 • Univerzita Palackého olomouc, Pedagogická fakulta - Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor 3x
 • Univerzita Palackého olomouc, Filozofická fakulta - Uměnovědná studia
 • Univerzita Palackého olomouc, Filozofická fakulta -Angličtina se zaměřením nakomunitní tlumočení a překlad
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno - Diplomovaný zubní technik
 • Vysoká škola báňská, technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství - Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
 • Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojního inženýrství - Základy strojního inženýrství
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní - Strojírenství
 • Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenských technologií - Zbraně a munice
 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta - Obecná matematika
 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta - Fyzika
 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta - Kulturní studia Číny
 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta - Psychologie
 • Vysoká škola báňská, Ekonomická fakulta - Hospodářská politika a správa
 • Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta - Rostlinolékařství
 • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta  Lázeňství - turismus
 • Vysoká škola obchodní Praha - Cestovní ruch

Absolventi 2015

V přijímacím řízení na VŠ nebo VOŠ byli úspěšní všichni absolventi osmiletého gymnázia.

 • Fakulta strojního inženýrství VUT: 2x
 • Právnická fakulta MU: všeobecné právo: 1x
 • Filozofická fakulta MU: kulturní studia Číny (výuka v AJ): 1x
 • Pedagogická fakulta UP: anglický jazyk a historie se zaměřením na vzdělávání: 1x
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: Sdružená uměnovědná studia: 1x
 • Univerzity of Sunderland (S 84) - International Tourism and Hospitaly Management: 1x
 • Farmaceutická fakulta VFU Brno: farmacie: 1x
 • Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové: farmacie: 3x
 • Fakulta chemická VUT v Brně – chemie pro medicínské aplikace: 1x
 • První lékařská UK v Praze: specializace ve zdravotnictví – nutriční terapeut: 1x
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta agrobiologie - výživa a potraviny: 1x
 • Přírodovědecká fakulta UP: matematika v účetnictví a bankovnictví: 1x
 • Přírodovědecká fakulta UP: geoinformatika a geografie: 2 x
 • Přírodovědecká fakulta UP – regionální geografie: 1x
 • Vyšší odborná škola – Boskovice – cestovní ruch: 1x
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého: matematika se zaměřením na bankovnictví a pojišťovnictví: 1x

Absolventi 2014 

- Jedna studentka nepodala žádnou přihlášku, ostatních 18 studentů bylo na VŠ přijato;
- jsou uvedeny všechny školy, na které byli studenti přijati, podtržením je označena škola, na kterou student nastoupí v akademickém roce 2014/2015.
Souhrn:
Lékařská fakulta 1x (2x), farmaceutická fakulta 2x, veterinární lékařství 1x, právnická fakulta 3x, strojní inženýrství 1x, stavební inženýrství 1x, biochemie 1x, sociologie 1x, učitelství 2x, strojní inženýrství a design 1x, biochemie 1x, bioanorganická chemie 1x, fyzioterapie 1x, ekonomie1x

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, obor Farmacie; UK Praha,1.lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství
 • MU Brno,Právnická fakulta, obor Právo; MU Brno,Ekonomicko-správní fakulta, Podniková ekonomika a management; MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, obor Ekonomie; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Aplikovaná matematika; VŠ Báňská Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Ekonomika-management
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor VV - VKZ; UP Olomouc, Fakulta zdravotních věd, obor Porodní asistentka; UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor VV - spec.pedagogika; VOŠ Zdravotní, obor Zdravotní laborant
 • Nepodána žádná přihláška
 • UP Olomouc, Filosofická f., obor Sociologie a andragogika; UP Olomouc, Filosofická fakulta, obor Dějiny a umění; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Matematika, ekonomie - bankovnictví
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Biochemie; UK Praha (H.Králové), Farmaceutická fakulta, obor Farmacie; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, obor Farmacie; UK Praha, 1.lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Bioanorganická chemie; VŠ chem.-technologická, obor Syntéza a analýza léků
 • VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Strojní inženýrství; Čes. Zem.. univ. Praha, Technická fakulta, obor Zemědělská technika
 • MU Brno, Právnická fakulta, obor Právo; MU Brno, Fakulta sociálních studií, obor Politologie a mezinárodní vztahy; VŠ báňská, Ekonomicko - správní fakulta, Národohospodářství
 • VUT Brno, Stavební fakulta, obor Stavební inženýrství; VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Strojní design a inženýrství
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1.st. + spec.pedagogika; UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 2.st – A/OV; VŠ báňská Ostrava, Fakulta ekonomická, obor Ekonomika a management; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Laborant
 • VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Strojní design a inženýrství; VUT Brno, Chemická fakulta, obor Spotřební chemie
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Bioanorganická chemie
 • Veterinární a farm. universita Brno, Veterinární a farmaceutická fakulta, obor Farmacie; Mendelova univerzita Brno, Agronomická fakulta, obor Molekulární biologie a biotechnologie; UK Praha, Farmaceutická fakulta H. Králové, obor Farmacie
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1.stupeň; UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika a sociální práce
 • UP Olomouc, Právnická fakulta, obor Právo; Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta ekonomiky a managementu, obor Ekonomika a management; MU Brno, Fakulta sociálních studií, obor Bezpečnostní a strategická studia
 • VŠE Praha, Fakulta ekonomická, obor Matematické metody v ekonomii; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Matematika-ekonomie- bankovnictví
 • UP Olomouc, Lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství
 • UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury, obor Fyzioterapie; UK Praha, 3.lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství; Mendelova univerzita Brno, Agronomická fakulta, obor Všeobecné zemědělství; ČVUT Kladno, Biomedicínské inženýrství, obor Fyzioterapie
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství, obor Veterinární lékařství; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární, obor Veterinární hygiena a ekologie; Mendelova univerita Brno, Agronomická fakulta, obor Všeobecné zemědělství

Absolventi 2013

Z 22 absolventů gymnázia uspělo v přijímacím řízení na VŠ 21 z nich.
V přehledu jsou uvedeny všechny vysoké školy, na které byli studenti přijati. Podtrženy jsou ty vysoké školy či obory, které si studenti vybrali pro akademický rok 2013/2014.

 • MU Brno, Všeobecné lékařství; UP Olomouc, Všeobecné lékařství
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, obor Farmacie – obor: Farmacie; MU Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Biochemie, Chemie; VUT Brno, Chemická fakulta, obor Chemie pro medicínské aplikace; UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Bioorganika
 • MU Brno, Filozofická fakulta, obor: AJ+ČJ
 • UP Olomouc, Právnická fakulta, obor Právo ve veřejné správě; UP Olomouc, Filozofická fakulta, obor Historie
 • MU Brno, Lékařská fakulta, obor: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Matematika – ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví
 • VŠB Ostrava, obor: Informatika
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Bioorganická chemie
 • VŠ obchodní a hotelová Brno, obor Gastronomie a cestovní ruch
 • VUT Brno, Fakulta informatiky, obor Informační technologie; VUT Brno, Fakulta podnikatelská, obor Manažerská informatika; MU Brno, Fakulta informatiky
 • Mendelova univerzita Brno, Lesnická fakulta, obor Lesnictví; Agronomická fakulta, obor Ekologie
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví
 • VŠB Ostrava, obor: aplikovaná informatika
 • VUT Brno, Stavební fakulta; ČVUT Praha, Stavební fakulta; VŠB Ostrava, Stavební fakulta
 • UP Olomouc, Filozofická fakulta, obor Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad; obor Historie; obor Muzikologie
 • VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství
 • UP Olomouc, Fakulta zdravotnických věd, obor: Radiologický asistent; UP OL, Přírodovědecká fakulta; VUT Brno, Chemická fakulta
 • MU Brno, Lékařská fakulta, obor: Všeobecné lékařství; UP Olomouc, Všeobecné lékařství; UK Hradec Králové, Farmacie
 • Mendelova univerzita Brno, obor: Regionální rozvoj
 • MU Brno, Lékařská fakulta, obor: Zubní lékařství; UP Olomouc, Zubní lékařství; MU Brno, Všeobecné lékařství
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Absolventi 2012

 • Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita Brno, obor zahradní a krajinářská architektura
 • Pdf MU Brno - ZSV a HV pro SŠ
 • PřF UP Olomouc, obor bioorganická chemie 3x
 • PdF MU Brno, obor D-NJ
 • Fakulta těl. výchovy a sportu, UP Olomouc, obor Rekreologie
 • Fakulta elektrotechniky, ČVUT Praha
 • Fakulta architektury, VUT Brno, obor Architektura a a urbanismus
 • PřF MU Brno, obor Analytická chemie
 • PdF MU Brno, obor D - OV
 • Lékařská fakulta UK Hradec Králové, obor Všeobecné lékařství
 • Lékařská fakulta MU Brno, obor Všeobecné lékařství
 • VOŠ sociální a teologická (Dorkas Olomouc)
 • Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno
 • PdF UP Olomouc, obor Speciální pedagogika
 • PřF MU Brno, obor Biochemie
 • Stavební fakulta, VUT Brno
 • Ekonomická fakulta, Báňská univerzita Ostrava, obor Ekonomika a procesní management

Absolventi 2011

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor: Biologie
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Aplikovaná informatika - 2x
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – obor: Geoinformatika a geografie - 2x
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, obor: Architektura pozemních staveb
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor: Matematické inženýrství - 2x
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 • Agronomická fakulta Mendlovy univerzity v Brně, obor: Všeobecné zemědělství
 • Agronomická fakulta Mendlovy univerzity v Brně, obor: Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu
 • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor: Dějepis
 • Filosofická fakulta University Palackého v Olomouci, obor: Německá filologie - 2x
 • Filosofická fakulta, Ostravská univerzita, obor: Psychologie - Základy společenských věd
 • Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, obor: Německý jazyk a literatura
 • Pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci, obor: Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
 • Pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci, obor: Český jazyk a literatura a Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
 • Pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci, obor: Speciální pedagogika
 • Pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci, obor: Vychovatelství
 • Ekonomická fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor: Účetnictví a daně
 • Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, Praha
 • Jazyková škola 2x (VOŠ)
 • Nepodal(a) přihlášku - 1x

Absolventi 2010

Na VŠ nebo VOŠ byli přijati všichni absolventi gymnázia (28), z toho na VŠ 27 studentů a na VOŠ 1 student.
V přehledu jsou uvedeny všechny VŠ a VOŠ, na kterých naši studenti úspěšně absolvovali přijímací řízení. Podtržena je ta škola, na kterou nastoupí v akademickém roce 2010/2011.

 • UK Praha – 1.lékařská - zubní lékařství, UK Praha – Farmaceutická fakulta Hradec Králové,Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – farmacie, , UP Olomouc – všeobecné lékařství
 • UP Olomouc, Lékařská fakulta – zubní lékařství, všeobecné lékařství, UK Praha, Hradec Králové – zubní lékařství
 • MU Brno, Lékařská fakulta – všeobecné lékařství, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta – Ch+Bi, Veterinární a farmaceutická fakulta Brno – veterinární lékařství
 • UK Praha – Farmaceutická fakulta Hradec Králové, UP Olomouc – Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – veterinární hygiena a ekologie, bezpečnost a kvalita potravin, UP Olomouc, PřF – systematická biologie a ekologie, biologie+geologie a ochrana životního prostředí, Mendlova univerzita Brno – obor zootechnika
 • MU Brno – psychologie, sociologie, religionistik
 • UP Olomouc – Právnická fakulta, UP Olomouc – FF – žurnalistika
 • UTB Zlín, Fakulta logistiky a krizového řízení - logistika a management
 • Slezská univerzita Opava – veřejná správa a regionální politika
 • FF UP Olomouc – česká a anglická filologie, FF Ostravská univerzita – česká a anglická filologie
 • UP Olomouc – obor historie, MU Brno – obor historie
 • UP Olomouc, PF – učitelství pro 1.stupeň a speciální pedagogika, UP Olomouc, PF – pedagogika – sociální práce
 • Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc – humanitární a sociální práce + VOŠ sociální
 • Caritas – mezinárodní humanitární a soc.práce, Univerzita Pardubice, FF – historicko-literární studia
 • UP Olomouc – Pedagog.fakulta – učitelství pro MŠ, vychovatelství, AJ + společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, ped.asistentství
 • UK Praha, Fakulta humanitních studií – NJ-překladatelství
 • MU Brno, PF – speciální pedagogika – komunikační techniky
 • Univerzita obrany Brno – vojenský management
 • MU Brno - optometrie
 • Fakulta stavební VUT Brno, Fakulta stavební ČVUT Praha, Fakulta strojního inženýrství VUT Brno
 • MU Brno – Fakulta informatiky – informatika ve veřejné správě
 • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Mendlova univerzita Brno, Agronomická fakulta – provoz techniky
 • VUT Brno, Fakulta stavební, VŠ báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta stavební
 • Mendlova univerzita Brno, Lesnická a dřevařská fakulta, VUT Brno, Fakulta stavební
 • Mendlova univerzita Brno, Agronomická fakulta – provoz techniky
 • VUT Brno, Fakulta stavební
 • VUT Brno, Fakulta stavební
 • Mendlova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta – ekonomika a management
 • Veřejně správní akademie – VOŠ Vyškov

Absolventi 2009

 • MU Brno, Lékařské fakulta, obor všeobecné lékařství
 • UP Olomouc, Fakulta všeobecného lékařství, obor zubní lékařství
 • MU Brno, Lékařská fakulta, obor fyzioterapie, nutriční terapeut, zdravotní laborant
 • UNI Tomáše Bati Zlín, Fakulta humanitních studií, obor porodní asistentka
 • Mendelova UNI Brno, Agronomická fakulta, obor biotechnologie rostlin
 • Mendelova UNI Brno, Agronomická fakulta, obor agroekologie
 • UNI Tomáše Bati Zlín, Fakulta humanitních studií, obor porodní asistentka
 • MU Brno, Filozofická fakulta, obor anglický jazyk a literatura + Přírodovědecká fakulta, obor fyzika
 • MU Brno, Právnická fakulta, obor právo + Slezská UNI Opava, Fakulta veř. politik, obor veřejná správa
 • Slezská UNI, Fakulta veřejných politik: obor speciální pedagogika a sociální patologie a prevence
 • MU Brno, Filozofická fakulta, obory religionistika a filozofie
 • MU Brno, Filozofická fakulta, obor německý jazyk a literatura + historie
 • MU Brno, Fakulta sociální studií , obor evropská studia + politologie
 • Slezská UNI Opava, Filozoficko-přírod. fakulta, obor knihovnictví + historie
 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor pedagogický asistent
 • Mendelova UNI Brno, Provozně-ekonomická fakulta, obor manažersko-ekonomický
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávaní a geografie
 • VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor strojírenství
 • UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor informatika + aplikovaná informatika
 • Mendelova UNI Brno, Provozně-ekonomická fakulta, obor finance, manažersko-ekonomický obor
 • Mendelova UNI Brno, Provozně-ekonomická fakulta, obor hospodářská politika a správa + ekonomika a management
 • Jazyková škola
 • Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická v Brně

Absolventi 2008

Z 20 absolventů gymnázia bylo na VŠ nebo VOŠ přijato 19 z nich, tj. 95 %.

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, ČJ
 • Filosofická fakulta Ostravské univerzity, ČJ-NJ, 2 - studenti
 • Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, vychovatelství
 • Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, farmacie, 2 studenti
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, informatika - 2 studenti
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronom.fak., odpadové hospodářství
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, lesnictví
 • Vysoké učení technické Brno, Stavební fakulta
 • České vysoké učení technické, Praha
 • VŠ chemicko-technologická, Pardubice
 • Univerzita Hradec Králové – rekreologie a cestovní ruch
 • Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta: Ekonomika cestovního ruchu
 • VOŠ Olomouc - zdravotní laborant - 2 studenti

Absolventi 2007

 • University of Hertfordshire-Business School-Internationae Business
 • Masarykova univerzita (dále MU), Brno - teorie a dějiny filmu, žurnalistika, ekonomie
 • MU FSS- žurnalistika + evropská studia
 • UP – PrF - právo (magisterské studium)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (dále UP), FF – filozofie - aplikovaná ekonomická studia
 • UP LF - všeobecné lékařství
 • Univerzita obrany-všeobecné vojenské lékařství - KU Hradec Králové-všeobecné lékařství
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - farmacie
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - farmacie
 • Univerzita Komenského, Bratislava - farmacie
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - ekonomika a management
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - ošetřovatelství
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - biomedicínská laboratorní technika
 • Vysoké učení technické v Brně (dále VUT Brno) - Fakulta stavební
 • VUT Brno - Stavební fakulta-pozemní stavitelství
 • VUT Brno - Fakulta informačních technologií
 • VUT Brno - Fakulta informačních technologií
 • VUT Brno - Fakulta podnikatelská
 • UP - aplikovaná informatika
 • Mendelova univerzita – PEF - manažersko-ekonomický obor
 • Univerzita Komenského, Bratislava, diagnostické pomůcky
 • MU-sociální pedagogika a volný čas
 • MU PF–sociální pedagogika
 • UP PF-společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a historii
 • Vyšší odborná škola – zdravotní, Olomouc
 • Nepodala žádnou přihlášku

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Webové stránky, které jsou předmětem tohoto prohlášení o přístupnosti:

gymnazium-konice.cz, www.gymnazium-konice.cz - jedná se o alias, tedy webové stránky jsou přístupné při použití kteréhokoliv z obou tvarů adresy. Je aktivní automatické přesměrování z protokolu HTTP na protokol HTTPS.

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C XHTML 1.0 Transitional a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 2) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny (kromě výše uvedeného HTML/CSS) i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF jsou také vhodnější pro tisk. Všechny PDF soubory mají strojově čitelný text. K prohlížení PDF dokumentů je volně k dispozici ke stažení vícero prohlížečů (např. Acrobat Reader pro OS Windows, MacOS, Android popř. prohlížeč PDF Okular pro Linux). Některé webové prohlížeče umožňují přímé prohlížení PDF dokumentů, jelikož mají podporu pro PDF integrovánu.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Technickým provozovatelem webových stránek je Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.
Toto prohlášení bylo vypracováno 16. 8. 2020, poslední revize: 16. 8. 2020

Zpětná vazba

Správcem obsahu webových stránek je Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace. Naším cílem je přístupnost stránek všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Internetové stránky využívají open source redakční systém Joomla! Redakční systém neshromažďuje žádné osobní údaje návštěvníků; přihlašovací formulář slouží pouze pro interní potřebu provozovatele a správce.

Kontakt:

Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace
Tyršova 609
798 52 Konice

telefon: 582 302 682
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Soutěže a olympiády

Umístění žáků školy v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2018/19

Pythagoriáda Z6 - okresní kolo - 2. místo

Pythagoriáda Z7 - okresní kolo - 1. místo, 8. místo, 10. místo

Pythagoriáda Z8 - okresní kolo- 4. místo, 5. místo

Matematická olympiáda kategorie Z7 – okresní kolo – 1.,místo, 2. místo. 3.místo, 5.místo

Olympiáda v českém jazyce – kategorie I – okresní kolo – 1. místo, 23. – 26. místo Olympiáda v českém jazyce – kategorie I – krajské kolo – 5. místo

Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ – okresní kolo – 7 místo, 8. místo

Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie IB – okresní kolo – 3. místo, 6. místo

Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie IA – okresní kolo – 27. místo

Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie IIB – okresní kolo – 4 místo, 7.místo

Olympiáda v německém jazyce – kategorie IIB – okresní kolo – 2. místo

Mladý zahrádkář – okresní kolo – 2. místo

Dějepisné olympiáda – okresní kolo - 4. místo, 25. - 26. místo,

Technochallenge Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – kategorie 6. – 7. ročník – postupující do finále

Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – kategorie 8. – 9. ročník - postupující do finále

Technochallenge Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – Kategorie Star - postupující do finále

Technochallenge Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – kategorie 6. – 7. ročník -3. místo

Technochallenge Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – kategorie 8. – 9. ročník -3. místo

Technochallenge Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – kategorie Kategorie Star -3. místo

Literární cena Gymnázia Jiřího Wolkera

Kategorie 3 próza 2. st. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 1. místo, zvláštní cena

Uměleckohistorická olympiáda Univerzity Palackého v Olomouci, 2 x 3. místo

Malá chemická olympiáda OK 1. místo

Pohár Rozhlasu OK Mladší žáci – 2. místo, mladší žákyně 6. místo

 

Umístění žáků školy v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2017/18

Pythagoriáda Z6 - okresní kolo - 1. místo

Pythagoriáda Z7 - okresní kolo - 1. místo

Pythagoriáda Z8 - okresní kolo - 4. místo

Matematická olympiáda kategorie Z5 – okresní kolo - 4. a 7. místo

Matematická olympiáda kategorie Z6 – okresní kolo - 3., 4., 6. místo

Matematická olympiáda kategorie Z7 – okresní kolo - 9., 12. místo

Olympiáda v českém jazyce – kategorie I – okresní kolo – 11. místo

Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ – okresní kolo – 2. místo, 11. místo

Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ – krajské kolo – 7. místo

Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie IB – okresní kolo – 5. a 6. místo

Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie IIB – okresní kolo – 3. a 6. místo

Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie SŠ – okresní kolo – 9. a 10. místo

Olympiáda v německém jazyce – kategorie IIB – okresní kolo – 2. místo

Olympiáda v německém jazyce – kategorie SŠ – okresní kolo – 7. místo

Olympiáda v německém jazyce – kategorie IIB – krajské kolo – 3. místo

Mladý zahrádkář – okresní kolo – 2. místo

Biologická olympiáda kategorie C – okresní kolo – 7. a 16. místo

Dějepisné olympiáda – okresní kolo - 15. místo

Technická soutěž Pdf UP – krajské kolo – 2. a 9. místo

Školní potřeby pro 1.- 5. ročník na školní rok 2018/2019

Školní potřeby pro 1.-5. ročník

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prohlášení o přístupnosti
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS