Přijímací řízení

Přijímací řízení ke studiu na osmiletém gymnáziu

na školní rok 2018/2019

 

Ředitelka Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace, oznamuje, že přijímací řízení na školní rok 2018/2019 se bude konat v oboru vzdělání (kód, název): 79-41-K/81 Gymnázium; délka studia: 8 r.; studium denní.

Přijímací řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia

Ve školním roce 2018/2019 bude v 1. ročníku osmiletého gymnázia otevřena 1 třída s maximálně 30 studenty.

Uchazeč o studium bude konat jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná zkouška se koná formou jednotných písemných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech. V 1. stanoveném termínu koná uchazeč jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce jako první, ve 2. stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako druhé. Pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí.

Termíny jednotné přijímací zkoušky

První kolo přijímacího řízení

1. řádný termín 13. 4. 2018  (ve škole uvedené na přihlášce na 1.místě)

2. řádný termín 17. 4. 2018  (ve škole uvedené na přihlášce na 2.místě)

Náhradní termíny

1. termín 10. 5. 2018  (pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z 1.termínu)

2. termín 11. 5. 2018  (pro uchazeče, kteří se řádně omluvili z 2.termínu)

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zákonný zástupce žáka podává přihlášku potvrzenou základní školou do 1. března 2018, a to ředitelce Základní školy a gymnázia Konice, příspěvková organizace. Přihláška musí být podepsána uchazečem a zákonným zástupcem. V přihlášce musí být vyznačen zvolený termín konání zkoušky (doporučujeme první termín). Není požadováno lékařské potvrzení. Přihláška ke studiu - zde

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přikládá k přihlášce originál doporučení školského poradenského zařízení, které je mu vydáno na základě jeho žádosti. Doporučení odevzdává spolu s přihláškou (nejpozději 1. března 2018).

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Ředitelka školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů na internetových stránkách školy a na informační tabuli ve škole. Výsledky budou uvedeny anonymně pod registračním číslem uchazeče. Zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitelka doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a gymnázium města Konice, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem.

Bezplatné přípravné semináře k přijímací zkoušce určené pro uchazeče z jiných základních škol se budou konat přibližně od poloviny února 2018. Termíny a další podrobnosti budou zveřejněny na internetových stránkách školy. Zájemci nemusí svoji účast předem potvrzovat.

Kritéria přijímacího řízení pro určení pořadí uchazečů budou zveřejněna do 31. 1. 2018.

 

 Přijímací řízení do vyššího ročníku osmiletého gymnázia

(podle par. 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Počet přijatých žáků do vyšších ročníků osmiletého gymnázia bude určen počtem volných míst ve třídách jednotlivých ročníků. Přihlášky se podávají v prvním kole do 1. 3. 2018, ve druhém kole do 18. 5. 2018. Přihláška ke studiu - zde

Uchazeči o přijetí do vyššího ročníku nevykonávají jednotnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušku zadává škola formou písemných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném odpovídajícím Rámcovým vzdělávacím programem.

V případě, že počet uchazečů bude menší než počet volných míst, budou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek za podmínky, že jejich průměr známek na vysvědčení v 1. pololetí posledního ročníku a v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku nebude vyšší než 1,5 (v případě uchazečů, kteří plní povinnou školní docházku). Tento postup platí pro první i druhé kolo.

 

Mgr. Eva Obrusníková, ředitelka školy


 

 

Mapa webu | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
©  Základní škola a gymnázium města Konice
Postaveno na Joomla! CMS